fbpx
Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden van youcharge V.O.F.

youcharge verkoopt, levert, installeert en onderhoudt diverse zonnepanelen, batterijen, laadpalen en meterkasten, alsmede de daarmee gerelateerde onderdelen en materialen die samen de opwekking c.q. opslag van zonne-energie mogelijk maken, waaronder ook installatiematerialen, bekabeling, omvormers en optimizers. 

 Artikel 1 – Algemeen 

1.1 De onderstaande definities hebben in deze algemene voorwaarden de navolgende betekenis: 

– “youcharge” de vennootschap onder firma youcharge V.O.F., gevestigd te (1054 ZL) Amsterdam, aan het adres Jacob van Lennepkade 155 H, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91282896. 

– “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de natuurlijke persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) of de rechtspersoon, die met youcharge een overeenkomst heeft gesloten of voornemens is deze te sluiten. 

– “Partijen”: youcharge en de Opdrachtgever tezamen. 

– “Product(en)”: Alle door of namens youcharge aan de Opdrachtgever te leveren goederen zoals omschreven in haar offerte(s), waaronder zonnepanelen, batterijen, laadpalen en meterkasten, alsmede alle andere onderdelen en materialen die samen de opwekking c.q. opslag van zonne-energie mogelijk maken, waaronder installatiematerialen, de omvormer, de eventuele optimizers, de bekabeling en de draagconstructie. 

– “Overeenkomst”: iedere opdracht/afspraak/overeenkomst tussen Partijen ter zake het verlenen van goederen en diensten – van welke aard dan ook – door youcharge aan de Opdrachtgever, waaronder het verkopen, leveren, installeren en het eventueel onderhouden van Producten. 

– “Installatie”: voor zover dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst bepaald is, de montage en aansluiting van de Producten uit de Overeenkomst door en/of namens youcharge ten behoeve van de Opdrachtgever op een tussen Partijen overeengekomen datum. 

– “Onderhoud”: het onderhoud dat youcharge uitvoert aan de Producten ten behoeve van de Opdrachtgever. 

– “Diensten”: de door of namens youcharge te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van en het onderhoud aan Producten, alsmede aanverwante diensten zoals omschreven in de offerte of anderszins tussen partijen overeengekomen is. 

– “Offerte”: de door youcharge aan de Opdrachtgever uitgebrachte offerte voor de verkoop en levering van Producten en/of Diensten. 

– “Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden. 

– “Inspectie”: de inspectie die youcharge tijdens haar (advies)gesprekken uitvoert op de plaats waar de Producten geïnstalleerd dienen te worden. Deze inspectie houdt in een globale controle naar de kabelroute, de benodigde veiligheidseisen van de meterkast en de controle op afstand naar geschikte dakpannen en de dakconstructie. De inspectie sluit niet uit dat op de dag van Installatie situaties worden aangetroffen die Installatie onmogelijk maken. 

“Werkend Systeem”: Een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s) en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest is op de juiste werking. 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door youcharge gedane aanbiedingen, door youcharge uitgebrachte offertes, tussen Partijen gevoerde (advies)gesprekken, almede op alle Overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten tussen Partijen. 

1.3 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op nieuwe vervolgopdrachten en/of aanvullende vervolgopdrachten van de Opdrachtgever die eerder een Overeenkomst gesloten heeft onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

1.4 Afwijkende bedingen op deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien Partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en een tussen Partijen schriftelijk overeengekomen afwijkend beding, prevaleert deze laatste. Aan dergelijke afwijkende bedingen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor later aangegane rechtsverhoudingen. 

1.5 De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.6 youcharge behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenzijdig wijzigingen (aanpassingen c.q. aanvullingen) aan te brengen in deze Voorwaarden. Een dergelijke wijziging zal youcharge vermelden op haar website: “you-charge.nl”. 

 

Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst 

2.1 Informatie, omschrijvingen, opbrengstberekeningen, mondelinge mededelingen, geschatte terugverdientijd, opgaven, afbeeldingen, etc., met betrekking tot alle offertes of andere aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten c.q. Diensten van youcharge welke youcharge aan de Opdrachtgever verstrekt, hebben slechts een indicatieve strekking. Ondanks dat youcharge zich maximaal zal inspannen voor een zo nauwkeurig mogelijke verstrekking van voornoemde, garandeert zij niet dat alle offertes, aanbiedingen en (kenmerken van) producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Een dergelijke afwijking levert de Opdrachtgever in beginsel geen grond op voor ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. 

2.2 Een offerte of andere aanbieding van youcharge – in welke vorm dan ook – dient binnen 30 dagen nadat deze afgegeven dan wel gedaan is door de Opdrachtgever te worden aanvaard, bij gebreke waarvan de offerte dan wel aanbieding komt te vervallen. Indien in een offerte of aanbieding een andere aanvaardingstermijn gesteld is, dan dient de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen de in die offerte of aanbieding vermelde termijn plaats te vinden. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval wanneer een Product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar c.q. leverbaar is. 

2.3 Een aanvaarding door de Opdrachtgever welke afwijkt van de uitgebrachte offerte, waaronder bijvoorbeeld een aanvaarding welke slechts ziet op een deel van het geoffreerde werk, heeft te gelden als een nieuw aanbod waarvoor akkoord van youcharge vereist is. 

2.4 Bij de offerte wordt door youcharge steeds een exemplaar van deze voorwaarden gevoegd. 

2.5 Aanvaarding door de Opdrachtgever van een offerte of aanbieding zal in beginsel geschieden door ondertekening daarvan of een daarvoor gegeven schriftelijke opdrachtbevestiging. De aanvaarding wordt geacht te zijn aanvaard indien er zonder tegenspraak uitvoering is gegeven aan de offerte of aanbieding. Tot aan het moment van aanvaarding behoudt youcharge zich het recht voor haar offerte of aanbieding in te trekken dan wel te wijzigen. 

2.6 De Opdrachtgever is het totaalbedrag verschuldigd zoals vermeld op de door haar geaccordeerde offerte of andere aanbieding. Na de oplevering zal youcharge dat verschuldigde bedrag aan de Opdrachtgever factureren. 

2.7 Aanvaarding door de Opdrachtgever zoals omschreven in artikel 2.2 heeft tot rechtsgevolg de totstandkoming van de Overeenkomst. 

2.8 Zonder schriftelijke toestemming van youcharge is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. 

2.9 De Opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij deze steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie. 

2.10 youcharge is nimmer gebonden aan een offerte of aanbieding die een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In geen enkel geval kan dan van youcharge nakoming worden verlangd, ook niet na de totstandkoming van de Overeenkomst. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door youcharge worden gecorrigeerd. 

2.11 youcharge is gerechtigd de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs te verhogen, ongeacht of deze prijs op voorhand onder voorbehoud is opgegeven, indien de prijsverhoging voortvloeit uit: 

a een aan youcharge toekomende bevoegdheid; 

b een op youcharge of haar leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of ingevolge een aan youcharge en/of aan haar leverancier van overheidswege opgelegde verordening, maatregel, besluit of anderszins; 

c een verhoging van de door youcharge aan haar leveranciers te betalen inkoopprijs van Producten, welke is ontstaan ná de offertedatum en vóór de inkoop van de Producten door youcharge. Een dergelijke prijsverhoging geeft een Opdrachtgever die rechtspersoon is niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, komt de Opdrachtgever die consument is daarentegen wel het recht toe om de Overeenkomst, binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever door youcharge in kennis is gesteld van de prijsverhoging, schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden; tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een omstandigheid zoals genoemd onder sub a of b van dit lid of in het geval Partijen overeengekomen zijn dat de aflevering van de Producten langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden. 

2.12 De Opdrachtgever kan enkel kosteloos van de (uitvoering van de) Overeenkomst afzien indien de woning c.q. het pand van de Opdrachtgever op de dag van Installatie niet geschikt blijkt te zijn voor installatie, en voor de Opdrachtgever die consument is ook in het geval deze gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden op grond van de omstandigheid zoals omschreven onder sub c van het voorgaande lid. 

2.13 Indien de Opdrachtgever vanwege een andere grond dan genoemd in het voorgaande lid wenst af te zien van de Overeenkomst, zal youcharge bij de Opdrachtgever kosten in rekening brengen. Indien de annulering door de Opdrachtgever binnen 14 dagen voorafgaand aan de dag van Installatie plaatsvindt, dan wordt er 10% van het offertebedrag bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de annulering door de Opdrachtgever voor deze termijn plaatsvindt, dan wordt er een bedrag ad € 250,00 exclusief btw aan advies- en inspectiekosten in rekening gebracht worden. 

2.14 youcharge hanteert een beleid waarbij kortingen en aanbiedingen slechts eenmaal kunnen worden ingewisseld per productcategorie. 

2.15 Alle kortingen en aanbiedingen die youcharge geeft op haar Producten kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld per productcategorie, ongeacht het aantal producten dat wordt aangeschaft binnen die productcategorie, tenzij youcharge de korting of aanbieding uitdrukkelijk anders verstrekt. 

2.16 youcharge behoudt zich het recht voor om de naleving van het bepaalde in het voorgaande lid te controleren. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met die bepaling, is youcharge gerechtigd om passende maatregelen te treffen, waaronder het intrekken van haar gegeven korting of aanbieding. 

 

Artikel 3 – Installatie 

3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal youcharge bij benadering met de Opdrachtgever een installatiedatum inplannen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte leveringstijd van de Producten en de verwachte uitvoeringstermijn van de Installatie. De leveringstermijn hangt onder andere af van de op dat moment geldende doorlooptijd én de beschikbaarheid van de te leveren Producten. 

3.2 De opgegeven en/of overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijn hebben slechts een indicatieve strekking en kunnen nimmer worden gekwalificeerd als een fatale termijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien Producten een langere leveringstijd hebben dan verwacht of naderhand niet (meer) beschikbaar zijn, dan behoudt youcharge zich het recht voor om de geplande installatiedatum te verplaatsen. 

3.3 Indien de installatiedatum door het toedoen van de Opdrachtgever dient te worden verplaatst, dan behoudt youcharge zich het recht voor om onder andere eventueel gemaakte transport- en voorrijkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3.4 youcharge doet alles wat binnen haar macht ligt om de Opdrachtgever de Producten c.q. Diensten te leveren die Partijen zijn overeengekomen. Indien (een deel van) de levering van die Producten c.q. Diensten om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is youcharge gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardigere of nieuwere Producten c.q. Diensten te leveren aan de Opdrachtgever. De levering van andere, technisch gelijkwaardige of nieuwere Producten c.q. Diensten, levert de Opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de Overeenkomst of een grond tot schadevergoeding. 

3.5 De Installatie wordt uitsluitend uitgevoerd door of namens youcharge, volgens de op dat moment geldende voorschriften en de door youcharge gestelde eisen van goed vakmanschap. 

3.6 De Installatie door youcharge vindt plaats conform hetgeen in de geaccordeerde Offerte opgenomen is. Indien de Opdrachtgever voor of ten tijde van de Installatie bepaalde zaken wenst te wijzigen, dan dient door youcharge een nieuwe offerte te worden opgesteld. Mocht de Installatie derhalve geen doorgang kunnen vinden, zal er door youcharge 10% van het offertebedrag bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3.7 Mocht youcharge tijdens de installatie het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodig achten om werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg al dan niet overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst wordt aangepast, aanvaardt de Opdrachtgever dat de op voorhand aangegeven tijdsbestek voor de installatie kan worden beïnvloed. youcharge is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een eventuele vertraging. 

3.8 Indien youcharge niet in staat is de Installatie, ondanks haar inspanningen, binnen het door haar op voorhand aangegeven tijdsbestek af te ronden, zal de Opdrachtgever niet van rechtswege recht hebben op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van eventuele verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst. De Opdrachtgever dient youcharge daarvoor eerst schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij youcharge een redelijke termijn wordt gegund van ten minste 14 dagen om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst c.q. de Installatie volledig af te ronden, onverminderd hetgeen in deze Voorwaarden bepaald is omtrent overmacht. 

3.9 De Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de installateurs van youcharge op de overeengekomen installatie datum en tijdstip toegang krijgen tot de plaats waar de Installatie uitgevoerd dient te worden. In het geval dat de Opdrachtgever niet aanwezig is als gevolg waarvan de Installatie niet kan plaatsvinden, brengt youcharge hiervoor een bedrag van € 250,00 exclusief btw bij de Opdrachtgever in rekening. 

3.10 De Opdrachtgever is er eveneens voor verantwoordelijk dat de locaties waar de Installatie plaats dient te vinden, geschikt zijn voor installatie en beschikken over voldoende draagkracht, alsmede dat de benodigde vergunningen, toestemmingen, beschikkingen en ontheffingen voor de Installatie voor aanvang van de Installatie zijn verkregen. Het is aan de Opdrachtgever om zich hieromtrent te informeren. De kosten van een eventueel aangevraagde vergunning, toestemming, ontheffing of beschikkingen zijn niet voor rekening van youcharge. 

3.11 Gedurende de Installatie wordt de schakel- en verdeelinrichting in de meterkast spanningsloos gemaakt. De Opdrachtgever zorgt er zelf voor dat het wegvallen van de spanning geen problemen c.q. schade veroorzaakt bij haar apparatuur, bijvoorbeeld door de apparatuur (voorafgaand) aan de Installatie op de juiste wijze uit- en in te schakelen. youcharge zal zich maximaal inspannen om de spanningsloze periode van te voren bij de Opdrachtgever aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit het wegvallen van spanning. 

3.12 Als Partijen overeengekomen zijn dat een Product op de meterkast wordt aangesloten, dan wordt hieronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en de bekabeling vanaf die stroomgroep. Aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of de hoofdkabel vallen daar niet onder. 

3.13 youcharge behoudt zich het recht voor om de Installatie af te breken dan wel de Overeenkomst te ontbinden indien youcharge van oordeel is dat: – haar installateurs door de Opdrachtgever of door een bij Opdrachtgever behorende derde onfatsoenlijk, ongepast, bedreigend of onheus bejegend worden; – de veiligheid van de installateurs in het geding is; – de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor Installatie; – asbest wordt aangetroffen op de locatie waar de Installatie plaats dient te vinden; – de plaats voor de Installatie niet afdoende bereikbaar is; – de aansluitingen in de meterkast niet voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften, waardoor sprake zou kunnen zijn van een gevaarlijke situatie. 

3.14 In het geval de Installatie wordt afgebroken dan wel de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van het voorgaande lid, dan is de Opdrachtgever alle kosten verschuldigd die tot dat moment door youcharge zijn gemaakt. 

3.15 Op het moment dat youcharge de Installatie afgerond heeft, vindt een oplevering plaats. Bij de oplevering dient de Opdrachtgever de geleverde Producten en de Installatie te controleren. Indien de Opdrachtgever akkoord is met de oplevering, ondertekent hij het opleverdocument. Mochten er eventuele tekortkomingen zijn en kunnen deze niet direct worden verholpen, dan zullen Partijen daarvoor een nieuwe afspraak inplannen en wordt de oplevering naar die datum verschoven. Het opleverdocument strekt voor ontvangst van de Installatie alsmede voor de aanvaarding van een Werkend Systeem. 

 

Artikel 4 Betaling en incasso 

4.1 De Opdrachtgever is gehouden de door youcharge verzonden factuur volledig te betalen binnen 5 dagen na factuurdatum zonder een beroep op opschorting en/of verrekening. Indien op een factuur van youcharge een andere vervaldatum vermeld staat, dan dient betaling van die factuur plaats te vinden vóór die vervaldatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals vermeld op de factuur. 

4.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan youcharge, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele betaling. De kosten verbonden aan de invordering daarvan komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. 

4.3 De Opdrachtgever is vanaf moment van verzuim eveneens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. Echter, voor zover de Opdrachtgever een consument is, is deze de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het tarief als bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (BIK), nadat de Opdrachtgever het openstaande factuurbedrag – na het intreden van verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door youcharge betaalt. 

4.4 youcharge heeft het recht om de levering van haar Producten en/of Diensten op te schorten totdat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen, waarvoor de Opdrachtgever in verzuim is, volledig betaald heeft. Youcharge is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge daarvan. 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1 youcharge behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde Producten totdat de Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – ter zake die Producten heeft voldaan. De eigendomsoverdracht vindt dus pas plaats na volledige betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. 

5.2 Voor zover de Opdrachtgever nog niet volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever niet bevoegd de geleverde Producten te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, geheel dan wel gedeeltelijk aan derden te vervreemden of te (laten) verwijderen van de locatie(s) waar Installatie 

plaatsgevonden heeft. De Opdrachtgever is gehouden deze Producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. 

5.3 Blijft de Opdrachtgever in gebreke met haar betalingsverplichtingen, dan komt youcharge het recht toe om de Overeenkomst te ontbinden, alsmede de geleverde en in haar eigendom toebehorende Producten te demonteren en terug te nemen. Desgevraagd dient de Opdrachtgever daartoe alle gelegenheid te verschaffen. Eventuele kosten ten gevolge van demontage en inname komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

5.4 youcharge is verantwoordelijk voor de schade aan en de waardevermindering en vermissing van Producten tot het moment van feitelijke overdracht van die Producten aan de Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid voor de schade aan en de waardevermindering en vermissing van de Producten berust vanaf de feitelijke overdracht op de Opdrachtgever, ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. 

 

Artikel 6 Garanties 

6.1 youcharge staat ervoor in dat de door haar te leveren Producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid c.q. bruikbaarheid die daaraan op moment van levering c.q. Installatie redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 

6.2 Met betrekking tot de garantie van geleverde Producten, verstrekt youcharge enkel een garantie aan de Opdrachtgever indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van de fabrikant van het product (fabrieksgarantie). Indien een Product een gebrek vertoont, dient de Opdrachtgever zich ten aanzien van dat gebrek te wenden tot de fabrikant van het Product aangaande eventuele reparatie c.q. vervanging. 

6.3 youcharge verstrekt de Opdrachtgever over de Installatie garantie voor een periode van 10 jaren ingaande het moment dat de Installatie is afgerond. 

6.4 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de Opdrachtgever de originele factuur te overleggen en al zijn betalingsverplichtingen te zijn nagekomen. 

6.5 Indien de Opdrachtgever een gebrek constateert, dient deze het gebrek binnen 2 maanden na constatering schriftelijk aan youcharge kenbaar te maken. Deze schriftelijke bekendmaking van het gebrek door de Opdrachtgever dient een zo uitgebreid en nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebrek te bevatten. Op de wijze kan youcharge adequaat reageren, zonder verdere schade te laten ontstaan. 

6.6 Indien de Opdrachtgever nalaat om binnen de termijn als bedoeld in het voorgaande lid schriftelijk bij youcharge te reclameren, verliest deze het recht om een rechtsvordering – in welke vorm dan ook – in te stellen c.q. verweer te voeren op basis van dat gebrek. De Opdrachtgever verliest in dat geval het recht op reparatie, vervanging dan wel schadeloosstelling. 

6.7 Een reclamatie als omschreven in het vierde lid van dit artikel geeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens youcharge niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen. 

6.8 Indien de Opdrachtgever aanspraak maakt op fabrieks- of installatiegarantie, komt youcharge het recht toe om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de geleverde Producten te leveren en installeren in het geval vervanging nodig is. 

6.9 Onverkort hetgeen in de wet bepaald, leidt reparatie of vervanging van het gebrekkige Product niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing. 

6.10 De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg (kunnen) zijn van: – het niet op gebruikelijke wijze gebruiken van het product dan wel het niet opvolgen van de gebruikersinstructies van het Product; – werkzaamheden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot reparaties, wijzigingen of toevoegingen) die door de Opdrachtgever of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van youcharge, zijn verricht aan het Product of getracht te zijn verricht aan het Product; – Roekeloos handelen; – vormveranderingen in bouwkundige onder- of draagconstructies die geen onderdeel zijn van het Product; – het nalaten van deugdelijk onderhoud aan het Product dat onderhoud behoeft; – buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin geleverde Producten zich bevinden; – onoordeelkundig of abnormaal handelen; – het handelen door derden; – foutieve reiniging, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van (agressieve) middelen dan wel materiaal welke niet bestemd zijn voor de reiniging van het Product; – (agressieve) dampen, middelen dan wel vloeistoffen (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schoonmaakmiddelen, verf, kalk, bouwafval, agressieve zuren afkomstig van boomblad, schors of andersoortige beplanting); – brand en ontploffing; – onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloeden van het milieu (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot regen, temperatuur, (in)directe blikseminslag, extreme wind, overstromingen dan wel aardbevingen); – dieren; – verwering (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleurverschillen en glansverlies) en/of normale slijtage. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 De aansprakelijkheid van youcharge in verband met een eventuele tekortkoming beperkt zich tot het nakomen van de verleende garanties zoals omschreven in artikel 6 van deze Voorwaarden. 

7.2 youcharge is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade welke door haar aantoonbaar is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid strekt zich niet tot schade in de zin van een verminderde opbrengst c.q. energieopwekking van Producten veroorzaakt door: – weersomstandigheden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot meer schaduwval; – technische storingen in Producten, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het verlies van (internet)verbinding tussen bijvoorbeeld de zonnepanelen en andere systemen, netwerkonderbrekingen, communicatiestoringen of anderszins disfunctioneert; – andere al dan niet onvoorzienbare gebeurtenissen. 

Eventueel verminderde opbrengst wordt nimmer door youcharge gecompenseerd. 

7.3 youcharge is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals aan haar verstrekt door de Opdrachtgever of ten gevolge van de door de Opdrachtgever opdragen werkzaamheden. 

7.4 youcharge is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade, behoudens en in zoverre de ontstane indirecte schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld zijdens youcharge. 

7.5 In het geval youcharge – om welke reden dan ook – aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd wordt verminderd met het door youcharge te betalen eigen risico. youcharge is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens en in zoverre de schade door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van youcharge is toegebracht. 

7.6 Youcharge aanvaardt geen enkele aansprakelijkstelling van de Opdrachtgever welke betrekking heeft op een omstandigheid zoals omschreven in artikel 6.10 van deze Voorwaarden. 

7.7 De Opdrachtgever vrijwaart youcharge voor eventuele vorderingen van derden wegens schade in verband met de uitvoering door youcharge van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens youcharge. 

 

Artikel 8 Overmacht 

8.1 youcharge behoudt zich het recht voor om zich te beroepen op overmacht. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW wordt onder overmacht verstaan een van de wil van youcharge onafhankelijke omstandigheid die nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk verhindert c.q. bemoeilijkt of een omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in alle redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien was. Tot deze omstandigheden worden o.a. gerekend: tekortkomingen in de nakoming van toeleveranciers of andere derden waarvan youcharge afhankelijk is bij de uitvoering van de Overeenkomst, uitval van de softwarepakketten of andere technische storingen bij youcharge, beschadigingen of vertragingen tijdens en door transport van youcharge of derden, ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim, 

weersomstandigheden, ernstige storingen bij youcharge of bij diens opdrachtnemers, vertraagde leveringen van Producten, gebrek aan grondstoffen, maatregelen van overheidsinstanties, epi- of pandemieën, oorlog, oproer/rellen, sabotage, ex- of importverboden, maatregelen bij de douane, overstromingen, brand, terrorisme en stagnatie. Onder overmacht valt mede het bepaalde in artikel 3 lid 1, 2 en 4 van de Voorwaarden. 

8.2 Indien sprake is van overmacht zijdens youcharge en youcharge als gevolg daarvan niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan komt youcharge het recht toe om de hiervoor bedoelde verplichtingen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt op te schorten. 

8.3 Indien de overmacht als omschreven in het voorgaande lid meer dan zes maanden aanhoudt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst voor het niet- uitvoerbare gedeelde schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. youcharge is in dat geval niet gehouden tot betaling van schadevergoeding. 

8.4 Mocht youcharge werkzaamheden hebben uitgevoerd voordat de overmacht intrad, dan komt youcharge het recht toe om al hetgeen zij uit hoofde van de Overeenkomst al nagekomen is te factureren. De Opdrachtgever zal dan meerdere facturen ontvangen, tenzij een der partijen de Overeenkomst conform het bepaalde in het voorgaande lid schriftelijk heeft ontbonden. De Opdrachtgever is gehouden om eventuele afzonderlijke facturen te voldoen als ware er afzonderlijke overeenkomsten gesloten zijn. 

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1 youcharge behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving. 

9.2 Alle door youcharge aan de Opdrachtgever verstrekte (informatie in) stukken, waaronder offerte of andere aanbiedingen, bestekken/omschrijvingen, adviezen, foldermateriaal, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, monsters, stalen, plannen of andere bescheiden c.q. uitingen (met betrekking tot de Producten), blijven eigendom van youcharge en zijn uitsluitend bestemd om te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze door youcharge aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

9.3 De Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van youcharge. Zo is het de Opdrachtgever onder andere niet toegestaan om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van youcharge de in dit artikel omschreven (informatie in) stukken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, noch deze (informatie in) stukken te verveelvoudigen, geheel dan wel gedeeltelijk openbaar te maken of aan derden ter hand te stellen of te tonen. 

9.4 De Opdrachtgever garandeert youcharge dat op alle door hem eventueel verstrekte (informatie in) stukken, waaronder aanbiedingen, offertes, foldermateriaal, adviezen, bestekken/omschrijvingen, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, monsters, stalen, plannen of andere bescheiden c.q. uitingen, geen rechten van derden rusten. De Opdrachtgever vrijwaart youcharge volledig voor aanspraken van derden ter zake. 

 

Artikel 10 Rechts- forumkeuze 

10.1 Op deze Voorwaarden en op alle door youcharge gedane aanbiedingen, door youcharge afgegeven offertes, tussen Partijen gevoerde (advies)gesprekken, almede op alle Overeenkomsten, waaronder eveneens overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit Overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of anderszins samenhangende met deze Voorwaarden, offertes, aanbiedingen, adviesgesprekken of overeenkomsten van youcharge, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden gevonden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht. In afwijking van het voorgaande behoudt youcharge zich het recht voor om geschillen aanhangig te maken bij de rechter die op grond van de wet bevoegd is. 

Bezoekadres

Handelsweg 32
6163 AJ Geleen
Nederland

Vestigingsadres

Jacob van lennepkade 155 H
1054 ZL Amsterdam
Nederland

Bedrijfsgegevens

KVK-nummer: 91282896
BTW-nummer: NL865604575B01
Rekeningnummer: NL74INGB0103539204